Dobrovoljno sluŽenje
vojnog roka

Zakonom o odbrani i Zakonom o Vojsci Crne Gore definisano je pravo i dužnost crnogorskih državljana da učestvuju u pripremi za odbranu.

S tim u vezi, Ministarstvo odbrane, u okviru svojih nadležnosti, u mirnodopskom periodu organizuje dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Građani Crne Gore (nezavisno od pola) imaju mogućnost koji se dobrovoljno prijave da prođu vojnu obuku, borave u kasarnama Vojske Crne Gore i tom prilikom steknu znanja i vještine koje su neophodne za obavljanje dužnosti u jedinicama Vojske u uslovima ratnog ili vanrednog stanja.

Lica koja uspješno savladaju obuku tokom dobrovoljnog služenja vojnog roka će imati mogućnost ulaska u rezervni sastav Vojske Crne Gore. Takođe, lica koja dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem će dobiti mogućnost prijema u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa potrebama za popunu jedinica Vojske.

Benifiti koji se mogu ostvatiti kroz dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem su:

 • sticanje novih znanja za timski rad,
 • sticanje vještina u rukovanju sa naoružanjem koje su bitne za zaposlenje u civilnim firmama koje se bave poslovima obezbjeđenja,
 • mogućnost ulaska u profesionalnu vojnu službu,
 • mogućnost potpisivanja ugovora za aktivnu (ugovornu) rezervu,
 • patriotski razlozi i nastavak tradicije.

Svi zainteresovani koji ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene oglasom mogu se prijaviti za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, na osnovu javnog oglasa koji se raspisuje dva puta godišnje.

Izbor budućih vojnika vršimo u skladu sa propisanom metodologijom, a opšti uslovi za prijem lica su:

 • da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
 • da nije mlađe od 18 godina života, niti starije od 25 godina života,
 • da je zdravstveno i psihološki sposoban za službu u Vojsci,
 • da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti i
 • da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane će organizovati provjeru zdravstvene, fizičke i psihološke sposobnosti za službu u Vojsci Crne Gore, bezbjednosnu provjeru i intervju.

Izbor budućih vojnika vršimo u skladu sa propisanom metodologijom.

Kandidati koji budu odabrani za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem će sa Ministarstvom odbrane zaključiti ugovor kojim će biti definisane međusobne obaveze.

Za vrijeme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, obezbijeđena su: novčana primanja, smeštaj, ishrana, obuka, vojna odeća i obuća, osiguranje za slučaj povrede, prava iz zdravstvenog osiguranja kao i naknada putnih troškova u Crnoj Gori za nagradno odsustvo kao i putovanja od mesta prebivališta do jedinice za obuku, kao i za povratak kući po odsluženju vojnog roka.

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU