Zapošljavanje

Prijem lica na službi u Vojsci Crne Gore se vrši putem javnog oglasa koji raspisuje Ministarstvo odbrane. U Vojsci Crne Gore se mogu zaposliti lica koja imaju završenu osnovnu školu, srednju školu ili fakultet u zavisnosti od potreba Vojske Crne Gore. Lica mogu biti primljena u svojstvu vojnika po ugovoru, podoficira, oficira i civilnih lica.

U službi u Vojsci može biti primljeno lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove:

 • 1) da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države;
 • 2) da nije mlađe od 18 godina;
 • 3) da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci;
 • 4) da zadovoljava kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti, osim za prijem civilnih lica;
 • 5) da zadovoljava kriterijume u pogledu psihološke sposobnosti za službu u Vojsci;
 • 6) da ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom;
 • 7) da nije osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; sloboda i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa;
 • 8) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • 9) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti;
 • 10) da mu u posljednje tri godine prije prijema u službu u Vojsci nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže
 • povrede službene dužnosti;
 • 11) da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove koji su utvrđeni Formacijom Vojske, posebno, za svako formacijsko mjesto, odnosno radno mjesto.


Oficir

Oficir je lice sa visokim obrazovanjem (najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), osposobljeno zao bavljanje dužnosti u Vojsci Crne Gore.

Oficiri komanduju, planiraju i organizuju rad u Vojsci Crne Gore.
Oficiri(koji posjeduju adekvatno obrazovanje), na pojedinim radnim mjestima mogu vršiti poslove koji zahtijevaju specifična individualna znanja i vještine (IT stručnjaci, ljekari, vazduhoplovni inžinjeri, pravnici, ekonomisti, muzičari,itd.).


Podoficir

Podoficir je lice sa najmanje srednjim obrazovanjem (najmanje IV nivokvalifikacije),osposobljeno za obavljanje dužnosti u Vojsci Crne Gore.

Podoficir komanduje malim taktičkim jedinicama, vrši poslove tehničkog eksperta koji koristi specifična znanja i vještine za rukovanje i održavanje vojne tehnike. Podoficiri su instruktori i glavni nosioci individualne obuke vojnika, sprovođenja reda i discipline u jedinici i brige za potčinjene.


Vojnik po ugovoru

Vojnik po ugovoru je lice sa najmanje srednjim obrazovanjem(najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja ili IV nivo kvalifikacije), osposobljeno za obavljanje dužnosti u Vojsci Crne Gore.

Vojnik po ugovoru je neposredni izvršilac poslova u jedinicama Vojske Crne Gore (strijelac, mornar, mehaničar, vozač, bolničar, vojnipolicajac, itd.).


Civilno lice

Civilno lice u službi u Vojsci je lice koje vrši službu u Vojsci, na radnom mjestu utvrđenom Formacijom Vojske.

Zahtijevani nivo obrazovanja civilnog lica zavisi od opisa radnog mjesta.

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU